Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Portal towarów. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.


Portal internetowy działający pod adresem http://www.pangen.pl, prowadzony jest przez PANgen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. H. Wieniawskiego 17/19, 61-713 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000883890, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł, NIP 7831831055, REGON 388174311.

Kontakt z Portalem, jest możliwy za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej: biuro@pangen.pl;
 2. telefonicznie: +48 61 848 33 74
 3. pisemnie na adres: ul. H. Wieniawskiego 17/19, 61-713 Poznań.

Portal podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę http://www.pangen.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

SŁOWNICZEK

Użyte w niniejszym Regulaminu definicje oznaczają odpowiednio:

 1. portal – prowadzony przez Spółkę PANgen Sp. z o. o. portal internetowy działający pod adresem: www.pangen.pl (dalej łącznie jako „strona pangen.pl”), przy użyciu którego Spółka PANgen Sp. z o. o. świadczy usługi badań diagnostycznych za pośrednictwem Internetu;
 2. PANgen – PANgen Laboratorium Diagnostyki Molekularnej świadczące na rzecz Klienta usługi badań diagnostycznych;
 3. dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 4. termin realizacji zamówienia – czas, w jakim PANgen Laboratorium Diagnostyki Molekularnej wykona zakupione badanie diagnostyczne, liczony jako dni robocze od momentu pobrania materiału biologicznego w punkcie pobrań PANgen
 5. klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca zamówienie;
 6. konsument– Klient będący osobą fizyczna w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. konto Klienta (Moje Konto) – baza zawierająca dane Klienta służące między innymi do realizacji składanych zamówień;
 8. usługa – usługa świadczona przez PANgen Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, polegająca na przeprowadzeniu badania diagnostycznego na podstawie analizy próbki materiału biologicznego Klienta;
 9. zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy świadczenia usług na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego, drogą telefoniczną lub mailowo, określające rodzajowo oraz ilościowo zamawianą usługę;
 10. przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata);
 11. płatność kartą kredytową – płatność wykonywana przez Klienta za pomocą karty kredytowej, za pośrednictwem systemów płatności on-line. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata);
 12. PDF – format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;
 13. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);
 16. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (regulamin Sklepu).

I. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. PANgen Sp. z o.o. poprzez serwis dostępny pod adresem www.pangen.plprowadzi sprzedaż usług z zakresu badań diagnostycznych, których pełna lista znajduje się na stronie internetowej www.pangen.pl w zakładce zrób badanie;
 2. PANgen przeprowadza badania diagnostyczne poprzez laboratoryjną analizę materiału biologicznego Klienta;
 3. Do wykonania przez PANgen badania diagnostycznego niezbędne jest stawienie się przez Klienta w wybranym przez niego terminie do punktu pobrań w siedzibie laboratorium przy ul. H. Wieniawskiego 17/19, 61-713 Poznań w celu pobrania próbki materiału biologicznego podlegającego badaniu;
 4. Zamówienia na badania diagnostyczne PANgen Sp. z o.o.  przyjmuje za pośrednictwem:
  1. sklepu internetowego www.pangen.pl;
  2. telefoniczne pod numerem: 61 848 33 74 (od godz. 9.00 do 17.00 w dni robocze);
  3. adresu e-mail: rejestracja@pangen.pl;
 5. Formularz umieszczony na stronie www.pangen.pl służy do wyboru badania diagnostycznego oraz wyznaczenia dogodnego terminu wizyty w punkcie pobrań.
 6. Niezbędnym warunkiem realizacji  zlecenia jest stawienie się wybranym terminie w punkcie pobrań, wypełnienie i podpisanie formularza zlecenia badania oraz okazania potwierdzenia realizacji płatności (załącznik PDF wiadomości email po opłaceniu zlecenia). W przypadku zlecenia molekularnych badań genetycznych konieczne jest również wypełnienie deklaracji świadomej zgody pacjenta.
 7. Wzór deklaracji jest dostępny na stronie internetowej serwisu www.pangen.pl w na koncie klienta w zakładce do pobrania.
 8. Klient zlecając badania, wypełnia obowiązkowo pola formularza zaznaczone kolorem czerwonym, podając swoje dane osobowe niezbędne do celów związanych z przeprowadzeniem diagnostyki medycznej;
 9. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych dane Klienta zostaną wprowadzone do bazy wyłącznie do celu realizacji zamówienia w firmie PANgen Sp. z o.o. lub u podwykonawcy i nie będą udostępniane osobom trzecim. Klient ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych, może również zażądać zaprzestania ich przetwarzania. PANgen Sp. z o.o.  mailowo lub telefonicznie. Zamówienie, które nie zostało potwierdzone – nie dotarło najprawdopodobniej z przyczyn technicznych. Klient jest wówczas proszony o kontakt.
 10. Prawidłowe złożenie zamówienia w serwisie www.pangen.pl przez Klienta  jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży, zobowiązującej Klienta do dokonania opłaty za zakupioną usługę, a PANgen Sp. z o.o. do wykonania zleconego badania diagnostycznego;
 11. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem serwisu internetowego www.pangen.pl;
 12. Realizacja zamówienia będzie odbywała się po zaksięgowaniu wpłaty  za wybraną usługę diagnostyczną oraz stawieniu się na pobranie materiału do badań, wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-18 oraz w soboty w godzinach 7-15;
 13. PANgen Sp. z o.o. jest upoważniona do odmowy realizacji zamówienia jeśli Klient nie dokona opłaty z tytułu zamówionej usługi;
 14. W przypadku odmowy realizacji zamówienia PANgen Sp. z o.o. poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefoniczną o zaistniałym fakcie;
 15. PANgen Sp. z o.o. jest związany złożonym zamówieniem od momentu uzyskania potwierdzenia dokonania przez Klienta płatności;
  1. PANgen Sp. z o.o. może odmówić wykonania złożonego zamówienia, jeśli formularz zamówienia został wypełniony błędnie lub niekompletnie;
  2. Klient może zrezygnować z badania diagnostycznego lub dokonać korekty zamówienia 24h przed terminem realizacji zamówienia;
  3. W przypadku rezygnacji przez Klienta z zamówienia, zwrot należności nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania podpisanej rezygnacji Klienta;
  4. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego płatność została dokonana
  5. Do każdego zamówienia wystawiany i dołączany jest dokument sprzedaży, który klient otrzyma w trakcie wizyty w punkcie pobrań;
  6. Wszystkie ceny usług wyrażone są w walucie polskiej i zawierają stawkę podatku VAT bądź informację o jego przedmiotowym zwolnieniu z opodatkowania;
  7. PANgen Sp. z o.o. jest upoważnione do zmiany ceny usług oferowanych w serwisie www.pangen.pl. W przypadku zmiany ceny usług już zamówionych Klient nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami wynikającymi ze zmiany ceny usługi w trakcie jej realizacji.
  8. Promocje w serwisie  www.pangen.pl nie podlegają łączeniu o ile Regulamin danej promocji nie stanowi  inaczej.
 1. Wyniki badań mogą zostać odebrane osobiście przez Klienta w siedzibie ul. H. Wieniawskiego 17/19, 61-713 Poznań po uprzednim poinformowaniu PANgen o takim zamiarze; wyniki mogą również pobrane przez klienta w zakładce WYNIKI ONLINE po wpisaniu w odpowiednie pola numeru zlecenia (numer, który Klient otrzyma w dniu pobrania materiału w punkcie pobrań) oraz daty urodzenia.
 2. Ceny poszczególnych badań genetycznych podane są cenniku badań znajdującym się na stronie internetowej serwisu www.pangen.pl;

II.   ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do 24h przed planowaną wizytą w punkcie pobrań.
 2. Modyfikacje dotyczące: danych Klienta, prośba polecenia zwrotu należności będą przyjmowane poprzez formularz kontaktu na stronie www.pangen.pl, oraz e-mail: rejestracja@pangen.pl
 3. Modyfikacje daty i godziny wizyty w punkcie pobrań można dokonać poprzez formularz kontaktu na stronie www.pangen.pl, e-mail: rejestracja@pangen.pl oraz pod numerem telefonu 61 848 33 74 w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku.

III. CZAS I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Przy każdej usłudze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia od momentu pobrania materiału biologicznego do badania.
 2. Termin realizacji dla poszczególnych badań jest określony na stronie internetowej serwisu www.pangen.pl.

IV. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Za pomocą Portalu Klient może dokonać wyłącznie płatności z góry (przedpłata) w jednym z systemów płatności akceptowanych przez Portal  – realizacja zamówienia rozpoczyna się po stawieniu się przez Klienta w wybranym terminie w punkcie pobrań wraz z potwierdzeniem dokonania zakupu produktu.

V. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Do czasu pobrania materiału biologicznego do badania, Pacjent ma prawo rozwiązać umowę o wykonanie danego badania nie później niż w ciągu 24h od momentu otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia oraz bez podania przyczyn. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na stronie internetowej www.pangen.pl
 2. PANgen gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto z którego został wykonany przelew za zamówione badanie.
 3. Usunięcie indywidualnego profilu Pacjenta na Porttalu, następuję w ciągu 30 dni od wysłania droga elektroniczną na adres biuro@pangen.pl, wiadomości z wnioskiem o usunięcie konta.
 4. Pacjent ma możliwość złożenia reklamacji.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje mogą byś składane w następujący sposób:

 • drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@pangen.pl
 • listownie na adres: PANgen Sp. z o.o., ul. H. Wieniawskiego 17/19, 61-713 Poznań

2 Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:

 • dane pozwalające na identyfikację Pacjenta: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy (dla reklamacji składanych listownie),
 • oznaczenie Pacjenta (imię, nazwisko) oraz opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji,
 • określenie ewentualnych żądań Pacjenta
 • wskazanie daty zaistnienia zdarzenia,
 • numer rachunku bankowego – w przypadku żądania zwrotu płatności.

2 Reklamacje

Reklamacje dotyczące wykonywanych Badań rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych. O jej wyniku Pacjent informowany jest listownie/pocztą elektroniczną/ telefonicznie.

VII.  DANE OSOBOWE

 1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie PANgen Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Portal. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest PANgen Sp. z o. o.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawiera również Polityka bezpieczeństwa Sklepu.

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a PANgen Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Portalem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2021 r.
 7. PANgen zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez PANgen, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.pangen.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin

Regulamin PDF

Regulamin DOCX

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy PDF

Formularz odstąpienia od umowy DOCX